Naší odborníci

Jádro Alternativy zdola tvorí experti na ruzná lokální i celosvetová témata – lokální ekonomika, participace obcanu, družstevnictví, zemedelství, rozvojová problematika. Ti projíždí naší zemi krížem krážem a pomáhají rešit místní problémy. I u ve vaší obci se mužete setkat s následujicími odborníky.

Víme jak na to!

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Diplomovou práci psala na téma „Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace“. Doktorát získala v roce 2006 za disertaci „Politické aspekty globalizace“. Přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, je vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetickou bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). V roce 2010 vyšla její první monografie Globalizace a krize. V roce 2011 dokončila habilitační řízení a získala titul docent. Publikuje mimo jiné v Britských listech, E15, či A2.

MarekPhDr. Marek Hrubec, PhD.

vede Centrum globálních studií, společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší současnou politickou filozofii a globální studia na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studoval filosofii a
sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní pobyty na Oxfordské univerzitě a na dalších univerzitách v USA, Velké Británii a Německu (PhDr. 2001, PhD. 2001).
Jeho hlavní prací je kniha „Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky“. Zabývá se kritikou sociálního, politického a kulturního zneuznání od lokální roviny až po rovinu globální. Přednášel v mnoha zemích, nejen v evropských státech
a USA, ale také např. v Číně, Brazílii, Chile, Rusku, Íránu, Indii, Indonésii, Jižní Koreji či Novém Zélandu.

5299153-blog-tomas-tozickaMgr. Tomáš Tožička

je technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Do roku 1989 pracoval v dělnických profesích, poté vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze a Atlantě. Mezi lety 1998–2002 byl ředitelem Kooperačního centra v Mostě pod Diakonií Evangelické církve. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb na Mostecku (pro bezdomovce a nezaměstnané) a v Praze. Byl členem Ekumenického týmu Světové rady církví při OSN v New Yorku se zaměřením na témata financování rozvoje a oddlužení chudých zemí. V současnosti je koordinátorem projektů občanského sdružení EDUCON, které je jedním z realizátorů kampaně Česko proti chudobě, Energie pro všechny do roku 2030 a Udržitelné technologie pro rozvoj.Dlouhodobě se zabývá problémy rozvoje chudých regionů a chudých zemí, prosazování Rozvojových cílů tisíciletí OSN.  Byl členem volebního týmu Táni Fischerové pro prezidentské volby 2013.

Ing. Miroslav Kerouš

ekonom. Absolvoval VŠE Praha a stáž na Georgetown University ve Washingtonu. Počátkem 90.let se podílel na budování České národní banky v pozici viceguvernéra a působil rovněž jako člen představenstva Fondu národního Majetku. Následně působil v komerčním bankovnictví a od roku 1998 v oblasti poradenství pro firemní klientelu. Během své kariéry působil ve statutárních orgánech mnoha firem.

Ing. Petr Tuček, CSc.

Autor je vědeckým aspirantem v oboru zemědělská ekonomika na VŠE, absolvoval postgraduální studium na Institutu tropického a subtropického zemědělství. Je agronom, řadu let se zabývá problematikou světové produkce potravin, mezinárodního agrárního obchodu a problematikou hlavních agrárních komodit. Uvedenou problematikou se zabýval v a.s. Koospol, ve VÚEZVž Praha, ve VÚZE Praha, na ministrestvu zemědělství ČSR, byl generálním ředitelem holdingu Agropol (1994-5), který byl v té době největším domácím subjektem v obchodu s obilím. Absolvoval stáž ve FAO, stáž na DG VI. v EK v Bruselu, studijní cestu zaměřenou na americké obilnářství na středozápadě USA, přednášel na několika mezinárodních konferencích orientovaných na uvedené otázky, jako externista přednášel studentům na ČZU.

Je autorem a spoluautorem výzkumných zpráv, studií a knih na témata blízká, mezi nimi „Výživa jako surovinový problém“ (Kraus, J., Tuček, P. a Vološin, J.), „České zemědělství očima těch, kteří u toho byli“ (2012, Códl, S., Toman, M. a Tuček, P.).

KatkaMgr. Kateřina Vojtíšková

Vystudovala Molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě  Univerzity Karlovy a Sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR , oddělení lokální a regionální studia,  a zabývá se sociální a institucionální podmíněností kultury.

? Vlasta Hábová, ?

Vzdělání: gymnázium UH, VŠ – 1 r.VŠE Praha, 5 r. Moskevský státní ekonomický institut (dipl.O produktivitě práce a jejím měření v automobil.prům., obhájena 1959),3 r.inter. aspirantura VŠE Bratislava (disertace Příspěvek k diskusi o zbožní výrobě, obhájena 1966).

Profese: VŠ pedagožka, vědecká pracovnice, účetní, knihovní dokumentaristka,dělnice 3.tř.

Zaměstnání:1959-1968 ŠŠÚ, VŠE, SAV Bratislava; 1968-1970 EF ČVUT; 1971-1973 Kovoslužba, DP hl.m. Praha –Autobusy; 1974-1989 ČSAV, VÚVTR Praha; 2006-2010 Balicí služba Borkovice.

Václav EXNER - poslanecRNDr. Václav Exner, CSc.

Ing. Tomáš Vokoun

? Michal Černý

 

664_1252690868

? Jiří Guth

Původně studoval vývoj vegetace a krajinného pokryvu, na ministerstvu životního prostředí se věnoval posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přípravě soustavy Natura 2000 v ČR. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity přednáší o veřejné správě a regionálním rozvoji. Je činný také v nevládních organizacích (Krasec, Trast pro ekonomiku a společnost aj.).

168? Milan Smrž

je chemik, vynálezce a publicista a autor desítek původních sdělení, vědeckých článků a patentů. Působil jako asistent na Katedře energetiky VŠCHT Praha. Od roku 2000 je předsedou národní sekce a 2003 byl zvolen viceprezidentem evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii. Vedle toho se věnuje přímé ekologické výchově a projektové i fyzické realizaci energetických projektů v rámci oficiální české rozvojové spolupráce v Zambii. Vede sekci energetiky ve skupině udržitelných technologií.

Externí spolupracovníci

Krome techto odborníku máme ješte externí spolupracovníky s nimiž jsme v úzkém kontaktu.

Jan Keller

Václav Bělohradský

Oskar Krajčí

Jan Kavan

Comments are closed.